1. כללי
1.1. תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.

1.2. הסכמת הגולש
המשך הגלישה והשימוש באתר, לרבות קנייה באתר, מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון ולהיות התקנון מסמך משפטי מחייב.
תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "הגולש") לבין המאותתת, קרן גלסברג מרחוב הנמל 33 חיפה 3303132 (להלן: "המאותתת"). התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר www.hameotetet.co.il (לעיל ולהלן: "האתר") כיום ובעתיד.
ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.

1.3. עדכון ושינוי התקנון
המאותתת תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.
גרסת תקנון זו הינה גרסה 1, מיום 1.01.2017.

2. תקינות האתר ונכונות המידע
2.1. הגולש מודע, והמאותתת אינה מתחייבת, שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, והמאותתת לא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.

2.2. המאותתת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהסכמת הגולש או צד שלישי כלשהו.

2.3. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי המאותתת אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין. השימוש במידע המצוי באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד.

3. רכישת שירות באתר
3.1. האתר מציע שירות של ייעוץ השקעות דיגיטלי, ובפרט "שירות איתותים", כהגדרתו על ידי הרשות לניירות ערך. המדובר בשירות שאינו אישי ואינו מותאם לצרכיו האישיים של כל לקוח, ואשר כפוף לפיקוח הרשות לניירות ערך. האתר הותאם בכדי לעמוד בדרישות הרשות לניירות ערך, בין היתר כפי שפורסם במסגרת הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מיום 23.08.2016.

3.2. מובהר כי בכל השקעה, גם כזו המבוססת על המלצותיה של המאותתת, ישנה אפשרות להפסד ולא ניתן להבטיח תשואה כלשהי.

3.3. אחריותה של המאותתת הינה בהתאם לחובות הזהירות ו/או חובות האמון בהן המאותתת חייבת מכוח היותה בעלת רישיון ובהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

3.4. האתר פועל בצורה מקוונת לבחינת התאמת הגולש לשירות באמצעות שאלון בירור הצרכים. אלגוריתם ממוחשב בוחן את התשובות לשאלון ומעריך את התאמת הגולש לשירות איתותים. כמו כן, מופעל מערך של בקרות לזיהוי תשובות סותרות בשאלון. ככל שהמענה על השאלון יוביל למסקנה כי הגולש מתאים לשירות, הגולש יועבר לעמוד חתימה על הסכם פרטני, הנחתם בצורה דיגיטלית מאובטחת. למען הסר ספק, תקנון זה בא להוסיף על האמור בהסכם ובכל אי התאמה בין השניים – החוזה הוא שייגבר. לאחר החתימה על ההסכם, הגולש יידרש לאשר את פרטי המנוי שנרכש, ולספק אמצעי תשלום באמצעות ספק סליקה. מובהר כי רישום לשירות מחייב מתן פרטי אמצעי תשלום, גם במידה ואין צורך בתשלום מיידי בעת ההרשמה לשירות.

3.5. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי ספק הסליקה, ובהעדר הסדרת התשלום תוך 5 ימים, תהא המאותתת רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההזמנה. אין באמור לגרוע מחובתו של גולש לשלם בגין התקופה בה היה רשום לשירות.

3.6. למען הסר ספק, המחירים המצוינים באתר כוללים מס ערך מוסף בשיעורו במדינת ישראל. המאותתת שומרת לה את הזכות לבטל התקשרות בשל שינוי בהיטלים ו/או במס המוטל על המאותתת.

3.7. השירות יינתן לדוא"ל ולמספר הטלפון הנייד שנמסרו בעת הרישום לשירות.

3.8. ביטול השירות יכול להיעשות בכל עת, על ידי שליחת הודעת ביטול לכתובת office@www.hameotetet.co.il. הביטול ייכנס לתוקף יום עסקים לאחר שנתקבל אצל המאותתת. החזר כספי יחסי יבוצע דרך אמצעי התשלום שבו הגולש שילם.

4. אבטחה וסליקה
4.1. לשם ביטחון מידע ומתן האפשרות לביצוע רכישות מאובטחות ללקוחותיה, המאותתת עושה שימוש באמצעי האבטחה וההצפנה מקובלים בתחום, ובהתאם לדרישות הדין.

4.2. סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות ספקי סליקה מקובלים והמידע הפיננסי הקשור בכרטיסים אינו נשמר אצל המאותתת.

4.3. ההסכם הפרטני נחתם באמצעות חתימה אלקטרונית, בנוסף לחתימת הצדדים על גביו.

5. קניין רוחני ותכני האתר
כל התכנים והחומרים המצויים באתר, לרבות ומבלי למעט, קוד המקור, עיצוב האתר, סימני המסחר של המאותתת, המאמרים, הציורים והצילומים, הינם רכושה הבלעדי של המאותתת ו/או תכנים שהיא אוחזת ברישיון בגינם ואין הגולש רשאי לעשות בהם כל שימוש (לרבות ומבלי למעט, עיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, ביצוע פומבי ושידור) מבלי לקבל את הסכמת המאותתת או בעל הזכויות לכך, מראש ובכתב.

6. פרטיות ומידע
6.1. גולש שאינו רשום במערכת
המאותתת שומרת מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכיוצא בכך באמצעים סטנדרטיים כדוגמת Google Analytics. אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.

6.2. גולש רשום
פרטי גולש שנרשם במאגר הנתונים של המאותתת נשמרים, בהתאם למידע שנמסר על ידו, במסגרת הרישום, לרבות, אך לא רק, שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, מספר תעודת זהות וכיוצא באלה. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים. במסגרת כך יובהר ויודגש, כי ההרשמה למערכת האתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של המאותתת.
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל בכל עת שיבחר, במסגרת זמינותו של האתר ומאגרי המידע בו.
מילוי נתונים כוזב, או מילוי נתונים של ישות אחרת, ללא הסכמתה, מהווים הפרה של תנאי השימוש ומהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. המאותתת שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הצעדים שעומדים ברשותה, עקב פעולה שכזו ו/או חשש שנוצר לביצועה.

6.3. שימוש במידע
6.3.1. המאותתת שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים אחרים, לשימושה ולשימוש צדדים מסחריים אחרים.

6.3.2. המאותתת נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת המאותתת ו/או הנובעים מכח עליון המאותתת לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

6.3.3. המאותתת שומרת לעצמה את הזכות למסור את המידע ו/או חלקו לגורמי אכיפה ו/או לגופים שיפוטיים או סמי שיפוטיים, לפי דרישה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.3.4. המאותתת עשויה לפעול באמצעות שיווק שותפים, כמקובל באינטרנט. ככל שהגולש הופנה על ידי שותף שיווק, המאותתת תהיה זכאית לחשוף מידע אודות הגולש לשותף השיווק, לצורך מתן חשבונות בין המאותתת לבין שותף השיווק.

6.3.5. דיוור ישיר
6.3.5.1. גולש אשר נרשם לאתר יש באפשרותו להצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר שיווקיות ו/או הודעות מסרונים שיווקיות לטלפון הנייד שלו. הצהרה זו מהווה הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982. כל גולש רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר וכן להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה במתן הודעת סירוב בכתב ו/או במייל בכל עת. הודעת סירוב יש לשלוח ל-office@www.hameotetet.co.il.

6.3.5.2. מכיוון שאין באפשרות המאותתת לדעת אם אחרים מלבד הגולש עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.

6.3.5.3. מובהר כי מסרונים והודעות דואר אלקטרוני הנשלחים כחלק מהשירות והכוללים את האיתותים עצמם, אינם מהווים "דבר פרסומת" כהגדרת מונח זה בחוק.

7. שירות לקוחות
בהתאם להוראות הרשות לניירות ערך, המאותתת מנועה מלתת שירות לקוחות טלפוני ו/או כל אינטרקציה אישית עם הגולשים והלקוחות, למעט לעניין תמיכה טכנית בנוגע לשירות. בכל עניין טכני ניתן לפנות למאותתת בהתאם לפרטים המופיעים בעמוד "צור קשר".

8. סמכות שיפוט וברירת דין
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.